شواهد بیشتری که نشان میدهد محیط زیبا موجب تندرستی افراد است.

شواهد بیشتری که نشان میدهد محیط زیبا موجب تندرستی افراد است.

چنانچه منظره بیرون منزلتان زیبا باشد احتمال بیشتری وجود دارد که تندرست باشید. مطالعه ای که در بریتانیای کبیر صورت پذیرفت دریافت که حتی با در نظر گرفتن فقر و عوامل میزبان دیگر، افرادی که در محیط زیبا زندگی می کنند سلامت بیشتری را درباره خود گزارش میکنند.

بنا به توضیح خانم چانوکی سرسینهه Chanuki Seresinhe دانشجوی دانشگاه واردویک Wardwick  توضیح این پدیده تکراریست. برای مثال مطالعه ای دیگر در تورنتو، پیوند میان گزارش های سلامتی و تعداد درختان در محله را نشان میدهد. اما نمیتوان به طور قطعی به این پرسش پاسخی داد. برای آغاز چگونه زیبایی محله را میسنجند؟ به جای شمارش درختان، خانم سرسینهه بازی آنلاینی به نام “خوش منظره – یا خیر”  به کار گرفت. هاست این بازی به دست گروه پژوهش خانم سرسینهه فراهم آورده شد. بازدید کنندگان این سایت می توانستند تصاویر زیبایی را از انگلستان و اسکاتلند ببینند و بر اساس مقیاسی ده نمره ای از نازیبا تا بسیار زیبا به آنها امتیاز بدهند.

از طریق سایت مذکور برای ۲۱۷۰۰۰ تصویر یک و نیم میلیون رای جمع آوری شد. او دریافت بالاترین امتیازها مربوط به فضای سبز عکس هاست. به سخنی دیگر اگر فضایی سبز بود احتمال بیشتری داشت که افراد آن را ” خوش منظره” بدانند.

اما این همپوشانی کامل نبود. سپس او سرسبزترین و خوش منظره ترین مکان را با هم مقایسه کرد. پاسخرگهای سرشماری سلامت شان را بر اساس خوب، بسیار خوب، مناسب، بد و خیلی بد نمره دهی کردند. از آنجایی که فاکتورهای جامعه شناختی و اقتصادی بر روی سلامت و مکان سکونت اثرگذار است او تحلیل هایش را در میان فضای جغرافیایی برای چند متغیر کنترل نمود: درآمد، اشتغال، تحصیلات، مسکن، جرم و جنایت و شرایط زندگی.

او پس از توجیه چنین فاکتورهایی دریافت افراد در مکان هایی خوش منظره تندرست تر از دیگران هستند. خانم سرسینهه میگوید: هنگامی که تفاوت هایی در گزارش سلامتی دیدیم بسار حیاتی بود که زیبایی مکان را صرفا با سرسبزی توجیه نکنیم. برای درک ژرف تر رابطه میان سرسبزی و زیبایی، او آنالیز پیکسلی را برای رنگ های مکان های زیبا در نظر گرفت و کشف کرد خوش منظره ترین عکس ها الزاما سرسبزتر نیستند. به جای رنگ سبز، رنگ های خاکستری، قهوه ای و آبی – احتمالا متناظر با کوه و دریاچه- سهم بیشتری در مکان های خوش منظره دارند.

مترجم ثریا مرعشی

مترجم ثریا مرعشی